Kostnadene for biltrafikken er større enn det bilistene selv betaler

De samfunnsøkonomiske kostnadene en rushtidsbilist påfører andre trafikanter og bymiljøet er betydelig høyere enn det bilisten selv betaler (figur 1.2). Den samfunnsøkonomiske kostnaden for en bilreise tur/retur jobb i makstimen vil være på ca 50 kr i Oslo og 20 kr i Trondheim, mens de maksimalt betaler 20 kr i Oslo og 15 kr i Trondheim . Et årskort i Oslo koster 4.100 kr. En bilist som reiser hver dag vil påføre samfunnet en årlig kostnad på mellom 7.000 og 11.000 kr avhengig av når i rushperioden reisen foretas. Dette innebærer en betydelig «subsidiering» av biltrafikken.

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved bil- og kollektivtransport avhenger av en rekke lokale forhold, blant annet størrelse og befolkningstetthet i de områdene som skal dekkes. I mindre byer er det både færre passasjerer og mindre køproblemer på vegene. I disse områdene vil den samfunnsøkonomiske gevinsten avhenge av hvor, hvordan og når tiltaket settes i verk.

Til tross for at køkostnader i norske byområder er en viktig faktor i det samfunnsøkonomiske regnskapet for ulike kollektivtiltak, er det lite oppdaterte beregninger på området. Selv om er store forskjeller også innenfor en region, og avhengig av når en reiser, ville det vært svært nyttig å få oppdaterte og detaljerte beregninger på dette området, både som grunnlag for lokale beregninger av samfunnsnytten av kollektivtiltak, og for å belyse forskjeller mellom byområder og type reiser.