Bedre fremkommelighet for buss i norske byer enn i europeiske byer

I alle norske byområder er det sterkt fokus på behovet for å øke fremkommeligheten for kollektivtransporten. Fremkommeligheten i de norske byene er noe bedre enn gjennomsnittet i europeiske byer som er med i UITP-databasen. Det er imidlertid bare Kristiansand og Nord-Jæren som har en markant høyere gjennomsnittshastighet. Kristiansand og Nord-Jæren har en gjennomsnittshastighet for bussene på hhv 27 og 30 km/t, mens de andre norske byområdene ligger på omtrent 21 km/t i gjennomsnittshastighet.

Målinger Statens vegvesen har foretatt fra 2004 og frem til i dag tyder på at byene sliter med å forbedre fremkommeligheten for kollektivtransporten.

Oslo og Tromsø er de eneste byene der fremkommeligheten har økt på de linjene som måles av Statens vegvesen. I hovedstaden har gjennomsnittshastigheten økt med 4 prosent på disse linjene i perioden 2005 til 2008. Denne målingen inkluderer også fire trikkelinjer, noe som gjør at gjennomsnittshastigheten er svært lav for Oslos del. Det er først og fremst forbedringer i trikkens fremkommelighet som trekker opp i Oslo.

I Trondheim  har gjennomsnittshastigheten gått ned med 5 prosent fra 2004 til 2008. Dette har sammenheng med økt trafikk i rushtiden som følge av avviklingen av bompengeringen. I Stavanger er det en nedgang i gjennomsnittshastigheten fra 2003/04 til 2007 på 5,7 prosent. I 2008-målingen mangler en busslinje, slik at dette tallet ikke blir sammenlignbart med de øvrige tallene for hele perioden. Men gjennomsnittshastigheten er noe redusert fra 2007 til 2008 på busslinjene som er med i 2008-målingen (fra 25,7 km/t til 24 km/t).