1.4 Effektiv transportavvikling

Kollektivtransportens tredje hovedoppgave er å bedre fremkommeligheten i byene ved å avlaste vegene for biltrafikk og transportere folk mer effektivt og med færre miljømessige ulemper enn bilen.

Nærmere 80 prosent av befolkningens samlede reisemengde foretas med bil (Denstadli m fl 2006). I byområdene skaper bilbruk omfattende problemer for miljø og sikkerhet, samtidig som trengselen på vegnettet reduserer transportstandarden og byenes funksjonsdyktighet. Bilkøer koster bedrifter og enkeltpersoner store summer i året i form av tidstap, høyere kjørekostnader og dårligere miljø. Vestlandsforskning har utarbeidet et samfunnsregnskap for Oslo Sporveier som viser at den totale belastningen fra persontransporten i Oslo er på ca 7 mrd kr (Sporveien 2005). Biltrafikken sto for ca 85 prosent av disse kostnadene. Regnet per personkilometer var bilbruk over fire ganger mer belastende for samfunnet enn reisende med Sporveien.