Miljøvennlig persontransport i Freiburg

Den tyske byen Freiburg, med ca 200.000 innbyggere, er et eksempel på at det, ved hjelp av langsiktig og helhetlig satsing er mulig å redusere miljøproblemene knyttet til persontransport. Byen har, på bakgrunn av et mål om å redusere miljøproblemene i bysentrum, valgt en strategi der de har utviklet et kollektivsystem med høy standard og god fremkommelighet, som sammen med målbevisst satsing på sykkeltiltak har bidratt til å redusere bilbruken.

Sammenlignet med tilsvarende byer i Tyskland, har Freiburg hatt en høy befolkningsvekst. Likevel er det nullvekst i biltrafikken, noe som er unikt i verdensmålestokk. I Freiburg er det utarbeidet en trafikkplan med en klart differensiert, men integrert politikk for alle transportformer. Hovedmålet er å redusere de negative effektene av biltrafikk for å forbedre boforholdene og redusere miljøproblemene. I den grad det er nødvendig, skal privatbiltrafikken reguleres med restriktive tiltak. Trafikkplanleggingen består av følgende hovedelementer:

 • Trikken er det mest sentrale kollektive transportmiddelet. Alle nye trikkelinjer bygges i egne baner.
 • Bussen, som delvis kjører i egne felt, fungerer som matebusser eller kompletterende busser i forhold til trikkesystemet.
 • Regionalbussene er koordinert med trikkesystemet, noe som sikrer effektive bytter.
 • Det er (med få unntak) ikke tillatt for privatbiler å kjøre i sentrum. Bysentrum er forbeholdt gående, syklende og kollektivtransport.
 • Gågater og egne baner for trikken, gjør fremkommeligheten svært god for både myke trafikanter og kollektivreisende. Sykkelveinettet består av 400 km sykkelveier, nesten fire ganger så mye som i Oslo.
 • Vareleveranser til butikker i sentrum er koordinert, slik at disse skjer på ett bestemt tidspunkt og ikke er spredt utover hele dagen.
 • Det er lagt opp til at nye planlagte boligområder skal integreres i kollektivtransportsystemet, og at prinsippene for en integrert trafikkpolitikk skal følges også i nye boligområder.
 • Det er svært få plasser for langtidsparkering i sentrum.
 • Samtidig er det bygget store ”Park & Ride”-anlegg, for at besøkende i størst mulig grad skal komme til sentrum med buss eller trikk.
 • Korttidsparkering er mulig i parkeringsgarasjer til €1,40 -1,80 i timen (2007).
 • Sentrumsbeboere får spesialtillatelse til å parkere i offentlige gater nær boligen.
 • I alle kvartaler rundt bysentrum er det fartsgrense på 30 km/t, med unntak av hovedvegene.

Grepene som er tatt har ført til en svært positiv utvikling for miljøvennlige transportformer i sentrale deler av Freiburg. I dag foretas 339 kollektivreiser per innbygger per år i Freiburg, til sammenligning ligger Oslo på 313 kollektivreiser per innbygger. Den siste reisevaneundersøkelsen (1999) viste at 34 prosent av reisene skjer med bil, 18 prosent reiser kollektivt og 38 prosent går eller sykler.