Høyt takstnivå i Oslo, Bergen og Trondheim

Takstene spiller en sentral rolle for kollektivtrafikken. Takstene er både et virkemiddel for å skaffe flere passasjerer, og en finansieringskilde for å opprettholde et godt tilbud.

Tall fra 2006 viser gjennomsnittsprisen per kollektivreise (inntekt per påstigende passasjerer) varierer fra 8 kr i Oslo, til nesten 15 kr i Bergen. Prisen for voksen enkeltbillett er høyest i Kristiansand, og lavest i Oslo (figur 2.4).

Er det billig eller dyrt å reise kollektivt i Norge? Mange som reiser kollektivt i europeiske byer opplever at takstnivået er langt lavere enn det vi er vant til her i landet. Men det er store variasjoner i kjøpekraft og kostnadsnivå, noe som betyr at priser i ett land ikke kan sammenlignes med andre land uten å ta hensyn til forskjeller i kjøpekraft. En korrigering i form av valutakurser blir ikke tilstrekkelig hvis vi ønsker å få svar på om det for befolkningen i et byområde er relativt sett dyrt eller billig å reise kollektivt, kjøre bil, parkere mv. Nyere forskning har derfor i stadig større grad tatt hensyn til kjøpekraft og kostnadsnivå i hvert enkelt land for å kunne sammenligne priser. Vi har i denne rapporten benyttet en internasjonal kjøpekraftsindeks (Purchasing Power Parity), som reflekterer kostnadsnivået i hvert enkelt land.

Vi har brukt data fra UITP-databasen for å sammenligne de norske byenes takstnivå med noen europeiske byer. Figur 2.5 gir en oversikt over hvordan takstnivået i ulike byer avviker fra gjennomsnittet.

Resultatene viser at takstnivået i mange norske byer er høyt sammenlignet med europeiske byer, også når vi tar hensyn til kjøpekraft. Tre av de norske byene har høyere takster enn gjennomsnittet av europeiske byer, og også høyere takster enn de andre nordiske hovedstedene. Gjennomsnittsprisen per passasjerkm er 60 prosent høyere i Oslo og 40 prosent høyere i Bergen og Trondheim enn snittet av europeiske byer. I Kristiansand og Stavanger ligger prisen noe lavere enn snittet for europeiske byer, noe som har sammenheng.med at det på Nord-Jæren og i Kristiansand-regionen har relativt høye tall for gjennomsnittlig reiselengde (hhv 14 km og 11 km, mot 5 km i Oslo).