Ikke tilstrekkelig med ensidig satsing på bedre kollektivtilbud

Bilen har mange egenskaper som kollektivtransporten aldri vil kunne få:

  • Du kan i prinsippet kjøre når du vil, og er uavhengig av rutetabeller.
  • Du kan reise direkte til målpunktet, uten å stoppe underveis.
  • Du kan reise helt alene hvis du ønsker det.
  • Du kan selv bestemme hvilken standard du vil ha på bilen, og hvor ren den skal være.

Alt dette gjør det svært utfordrende for kollektivtransporten å konkurrere med bilen. Analyser av virkemiddelbruk i Tønsbergområdet og i Bergensområdet viser at selv en omfattende satsing på kollektivtilbudet har begrenset effekt på bilbruken dersom denne satsingen ikke kombineres med restriksjoner på bilbruken i form av økte kostnader, redusert fremkommelighet eller begrensning av antallet parkeringsplasser (Vibe m fl 2004, Ruud og Kjørstad 2006). Vegprising i sentrum av London og trengselsskatten i Stockholm er eksempler på at økte kostnader for bilistene er kombinert med en betydelig forbedring av kollektivtilbudet for blant annet å oppnå en annen transportmiddelfordeling.