Trengselsskatt i Stockholm

Fra 1. august 2007 ble det innført trengselsskatt i Stockholm. Forut for den permanente ordningen ble det gjennomført et forsøk med trengselsskatt i et halvt år, som ble grundig evaluert. Resultatene viste følgende:

  • Biltrafikken ble redusert mer enn forventet. I avgiftsperioden ble biltrafikken redusert med 22 prosent, noe som tilsvarer nesten 100 000 biler over avgiftssnittet. Forsøket har altså redusert trafikken, og effekten er større enn forventet. Effekten har også vært forholdsvis stabil når man tar hensyn til naturlige sesongvariasjoner. Dessuten merkes effekten lengre ut enn først antatt, langt utenfor avgiftssonene. Men størst effekt er det, som forventet, over avgiftssnittet.
  • Trafikkreduksjonen hadde positiv påvirkning på helse, miljø og trafikksikkerhet. Beregninger basert på sammenhengen mellom tidlig død og luftforurensninger indikerer at trafikkreduksjonen som følge av Stockholmsforsøket har spart ca fem leveår som ellers ville gått tapt. Beregninger basert på nye forskningsfunn tyder på at opp mot 25-30 for tidlige dødsfall kan unngås per år, noe som motsvarer ca 300 leveår. Det er imidlertid de konservative estimatene som ligger til grunn for de samfunnsøkonomiske analysene.
  • Fremkommeligheten for busstrafikken både til, fra og innen avgiftssonen er forbedret. Punktligheten er trolig forbedret, og for busstrafikken over innfartsårene har reisetiden blitt vesentlig forkortet.
  • Det var 6 prosent flere kollektivreiser våren 2006 enn våren 2005. 4,5 prosent av passasjerøkningen har trolig sin årsak i trengselsskatten, mens resten sannsynligvis er effekten av økt bensinpris i denne perioden.
  • Trengselsskatten er samfunnsøkonomisk lønnsom. En permanent innføring av trengselsskatten er beregnet å gi et betydelig samfunnsøkonomisk overskudd, på ca 760 mill SEK etter at driftskostnader er trukket fra.