Norske byområder har lav befolkningstetthet

Sammenlignet med gjennomsnittet i europeiske byer har de norske byområdene, med unntak av Oslo, lav befolkningstetthet (figur 2.13). Oslo ligger på gjennomsnittet i Europa. Spesielt Kristiansand-regionen skiller seg ut, med svært lav befolkningstetthet.

Stockholm og København har lav befolkningstetthet i denne sammenligningen, noe som har sin forklaring i at byområdene i disse undersøkelsene i stor grad er hele byregionen. For Stockholm og København er dette hhv hele Stockholm län og København-regionen, som er svært store byområder i utstrekning. Helsingfors har mer enhetlig bymessig karakter, hvor det bare er de nærmeste nabokommunene som er med i det definerte byområdet. Der er også befolkningstettheten på nivå med gjennomsnittet i Europa.