Parkeringstilbudet har stor betydning for transportmiddelvalg på arbeidsreisen

Tabell 2.8De fleste yrkesaktive med førerkort og bil kan parkere gratis ved jobben. Siden 1985 har andelen som kan parkere gratis ved arbeidsplassen økt fra 77 prosent til 86 prosent (tabell 2.8). Andelen som kan parkere gratis på offentlig gate eller veg er redusert, fra 11 prosent i 1985 til 3 prosent i 2005.

En analyse av konkurranseflaten mellom bil og kollektivtransport på arbeidsreiser i Oslo viser at det skal svært mye til for at de med god parkeringstilgang skal velge å reise kollektivt på arbeidsreisen (Engebretsen 2003). For folk som har full valgmulighet, vanligvis tilgang til bil og gratis parkeringsplass på jobb, må reisetiden med kollektivtransport være nesten like kort som reisetiden med bil dersom en skal velge å reise kollektivt (figur 2.20).


Det er 60 prosent som har god biltilgang og gratis parkeringsplass langs strekninger der det går kollektivtransport, noe som understreker utfordringen kollektivtransporten står overfor når det gjelder å øke bruken av kollektivtransport på slike reiser.

En analyse fra Oslo og Akershus viser at gratis parkering på jobben verdsettes tilsvarende ca 65 kr i direkte reisekostnader., omregnet til 2006-tall (Nicolaysen og Johansen 1993).

Tall fra RVU 2005 bekrefter dette bildet. Resultatene viser at kollektivandelen er nede i 5 prosent på arbeidsreiser der arbeidstakere har gratis og ubegrenset antall p-plasser, mens kollektivandelen er over 60 prosent når det ikke er parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen (figur 2.21).

Figur 2.21