2.4 Konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport

Reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport

I Nederland har en beregnet at skal det være et reelt konkurranseforhold mellom bil og kollektivtransport, bør ikke reisetiden med kollektivtransport være mer enn dobbelt så lang som reisetiden med bil (Bovy m fl 1991). Analysene fra Nederland konkluderte med at bare ca 20 prosent av persontransportmarkedet, målt i personkilometer, ligger under denne grensen. Tilsvarende beregninger basert på reisemønsteret til kollektivtrafikanter i Drammens-området viser at ca en tredjedel av turene ble foretatt på strekninger hvor reisetidsforholdet oppfylte de nederlandske kriteriene (figur 2.16) (Stangeby og Norheim 1995).

Tilsvarende analyser av reiser i Danmark viser at bare en tiendedel av reisene har et reisetidsforhold mellom kollektivtransport og bil som er 2 til 1 eller lavere (figur 2.16). Det vil si at kun 1 av 10 turer oppfyller de nederlandske kriteriene for et reelt konkurranseforhold (ALTRANS 2000).

Forskjellen mellom resultatene fra undersøkelsen i Drammen og Danmark kan ha sin årsak i at det er en relativt høy andel lange reiser i Drammen, noe som gjør at reisene med kollektivtransport dermed kommer gunstigere ut tidsmessig i forhold til bil. For reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport er mer gunstig jo lengre reisene er (ALTRANS 2000, Norheim m fl 1994). I Trondheim er det gjort analyser av reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport på utvalgte reiselenker i sentrum og på regionale reiser. Resultatene viste at det bare var ett punkt i sentrum (Midtbyen) som så vidt oppfylte kriteriene om maks dobbel reisetid. På de andre reiselenkene lå reisetidsforholdet på mellom 2,26 og 3,40. På de regionale reisene, derimot, lå reisetidsforholdet mellom bil og kollektivtransport på mellom 1,5 og 2. I disse analysene var riktignok ikke skjult ventetid inkludert, men funnene bekrefter likevel at kollektivtransporten konkurrerer dårligst på tid på de korte reisene.

Selv om reisetidsforholdet mellom kollektivtransport og bil varierer fra sted til sted viser resultatene at det er få av kollektivreisene som konkurrerer tidsmessig med bilreisene. Utfordringen er å øke kollektivtransportens konkurransekraft ved å gjøre gapet minst mulig mellom tiden det tar å reise kollektivt og tiden det tar å bruke bil.