Befolkningen har økende tilgang til bil

Resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at biltilgangen i befolkningen øker (Denstadli m fl 2006). 87 prosent av befolkningen over 18 år har førerkort for bil. Andelen med førerkort har økt med ca 10 prosentpoeng fra 90-tallet.

Førerkortandelen blant ungdom ser ut til å stagnere. Mellom 1992 og 2001 sank andelen som tok førerkort i aldersgruppen 18-24 år. I 2005 er andelen med førerkort i denne aldersgruppen på samme nivå som i 2001 (73 prosent) (Hjorthol m fl 2006). Men i befolkningen totalt er altså førerkortandelen høyere enn noen gang. Også andelen som tilhører en husholdning med minst én bil har økt siden 2001, fra 64 prosent til 68 prosent i 2005.

Med økonomisk vekst øker bilholdet. Av de seks største byområdene har Bergen hatt den kraftigste veksten i biltilgang per innbygger de senere årene, hele 10 prosent fra 2003 til 2006 (figur 2.24) (Norheim m fl 2007). Mens Bergen for få år siden lå i den nedre delen av skalaen i forhold til bilhold, er biltettheten i denne byen nå på linje med Nord-Jæren og Kristiansand-regionen. Oslo har den laveste veksten i bilhold.

De seks største byområdene har lavere biltetthet enn andre norske byer. I gjennomsnitt for de seks byområdene har økningen i bilholdet vært marginalt høyere enn landsgjennomsnittet; 5,7 prosent mot 5 prosent. Det er store forskjeller i utviklingen av biltetthet i de andre norske byene. I Fredrikstad har faktisk biltettheten gått noe ned, mens Drammen har hatt en kraftig vekst på 10 prosent (Norheim m fl 2007).