Konkurransen om familiens biler er redusert

Analyser av panelundersøkelsene i Tiltakspakkene, der de samme personene er intervjuet i før- og ettersituasjonen, viste at konkurransen om familiens biler er redusert i alle områder (tabell 2.10) (Kjørstad og Norheim 2005). Det betyr at trafikantene i større grad kan velge å benytte bil når de ønsker det, og kollektivtransporten blir dermed mer konkurranseutsatt.

Totalt er det ca 80 prosent som ikke har endring i konkurransen om bilen i husstanden. 13 prosent har mindre konkurranse om bilen, mens 8 prosent opplever en økt konkurranse. I sum er det altså flere som har bedre biltilgang ved at konkurransen om bilen i husstanden er redusert.

Trafikantene forandrer sitt transportmiddelvalg når avgjørende faktorer for valget endres, eller ved ulike variasjoner i livssituasjonen ellers. I analyser av hvilke faktorer som har betydning for endringer i valg av transportmiddel, må en derfor ta hensyn til:

  • Endrede konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene.
  • Endrede rammebetingelser for den enkelte trafikant, f eks endringer i hushold, bosted, arbeid og tilgang til transportmidler.
  • Endrede barrierer mot å bruke kollektive transportmidler som kunnskap, holdninger m v.
  • Endringer i forhold som påvirker folks valg av transportmiddel kan bety mer for folks valg av transportmiddel enn forbedringer i kollektivtilbudet.

I Kristiansand ble det i løpet av 90-tallet gjennomført flere forbedringer av kollektivtilbudet gjennom Forsøksordningen. I ett av forsøkene økte antall avganger på enkelte bussruter. Dette medførte at flere som bodde i nærheten av disse bussrutene reiste mer kollektivt. Det viste seg likevel at endringer i folks arbeidssted, i deres tilgang til bil eller firmabilordninger hadde større betydning for hvilket transportmiddel de brukte, enn økningen i antall avganger (tabell 2.11).

Noe av det samme er funnet i analyser av panelundersøkelsene i Tiltakspakkene (Kjørstad og Norheim 2005). Endring i førerkortinnehav og økning i antall biler i husholdningen hadde en betydelig negativ effekt på bruken av buss. Disse analysene viste at effekten av et bedre kollektivtilbud lett kunne bli ”utkonkurrert” av effekten av å ha fått førerkort.