2.5 Tilgang til bil og kollektivtransport

Over en tredjedel av kollektivtrafikantene har førerkort og bil i husstanden

Tilgang til bil og førerkort har stor betydning for effekten av forbedringer av kollektivtilbudet (Kjørstad og Norheim 2005). Når potensialet for vekst i kollektivbruken skal vurderes, er derfor tilgangen til bil sentral. Mange kollektivtrafikanter kan være såkalte ”tvungne” trafikanter, det vil si at de ikke har andre alternativer når det gjelder reisemåte, enten det er fordi de ikke har førerkort, ikke har tilgang til bil, eller fordi parkeringsforholdene på arbeidssted/skole er for dårlige.

Brukerundersøkelser og reisevaneundersøkelser i befolkningen som er gjennomført i forbindelse med Tiltakspakkene for kollektivtransport viser at førerkortandelen er langt lavere blant kollektivtrafikantene enn i befolkningen (Norheim og Kjørstad 2004). Blant kollektivtrafikantene som er over 18 år har 65 prosent førerkort, mens førerkortandelen i befolkningen er 90 prosent.

I underkant av 70 prosent av kollektivtrafikantene i passasjerundersøkelsene bor i en husstand med bil. I befolkningen i samme byområder er det 90 prosent som har bil i husstanden (Norheim og Kjørstad 2004).

64 prosent av kollektivtrafikantene har ikke førerkort og bil i husstanden (figur 2.23). For disse er naturlig nok ikke bil et aktuelt alternativ.

De resterende 36 prosentene, som både har førerkort og bil i husstanden, har større valgmuligheter. Men ikke alle disse kan velge bil når de selv ønsker det, fordi det er en konkurranse om bilene i husstanden. 25 prosent av kollektivtrafikantene bor i husstander der det er flere førerkort enn biler i husstanden.

13-14 prosent av alle kollektivtrafikantene har ikke konkurranse om bilen fordi det er minst en bil per førerkort i husstanden. De har dermed valgt å reise kollektivt selv om de i prinsippet kan bruke bilen når de måtte ønske det.