Rammebetingelser for bil- og kollektivreiser

Norheim m fl (2007) har benyttet resultatene i tabell 2.12 for å synliggjøre hvor mye rammebetingelsene i de norske byene kan bidra til å forklare bruken av kollektivtransport og bil, sammenlignet med resten av Norden (Stockholm, Helsingfors og København)(tabell 2.13).

Resultatene viser at takstnivået for Oslo, Bergen og Trondheim ligger 70-90 prosent over snittet for de nordiske byene, mens Stavanger/Sandnes og Kristiansand ligger omtrent på samme nivå. Alle de norske byene har en betydelig lavere ruteproduksjon, og alle unntatt Oslo er mindre tettbygd enn de nordiske byene.

Avviket er størst når det gjelder parkeringstetthet i sentrum. Kristiansand har dobbelt så god parkeringsdekning som de nordiske byene, mens Oslo har 63 prosent lavere parkeringsdekning. Kristiansand har også den høyeste bil/MC-tettheten, men også en høy andel arbeidsplasser i sentrum. Dette tyder på at Kristiansand på mange måter er en bilby, med god tilrettelegging for bilbruk og høy bilandel, samtidig som byen har et relativt godt utbygd kollektivtilbud. Dette er en tilrettelegging for både bil og kollektivtransport som kjennetegner mange nordiske byer, og som er særlig tydelig for Kristiansand.