3.4 Endringer i fylkeskommunal forvaltning

Utviklingen i retning økt konkurranseutsetting og kvalitetskrav i kontraktene stiller nye krav til fylkeskommunenes kjøp av tjenestene. For det første er det naturlig å skille kjøper og tilbyder i den grad fylkeskommunen er med på eiersiden i lokale kollektivselskap. For det andre vil økt markedsansvar for fylkeskommunen stille krav til en mer profesjonell kjøpsorganisasjon, både ved utforming av tilbudet som skal konkurranseutsettes og oppfølging av kvalitetskravene som stilles i kontraktene.

Valg av kjøpsform vil dermed ha nær sammenheng med valg av kontraktsform. Bruttokontrakter med stort markedsansvar til myndighetene vil stille større krav til innkjøpsorganet enn nettokontrakter eller resultatkontrakter. Innkjøpsorganene er derfor organisert forskjellig i de ulike fylkene avhengig av om det er konkurranse om rutene eller ikke (tabell 3.1).

Det er en grense for hvor mange selskaper som er optimalt i forhold til tilbudet som skal utvikles. Det er derfor grunn til å forvente at flere fylker vil etablere administrasjonsselskaper i årene som kommer og mange vil trolig samarbeide med andre fylker om regionale selskaper.