4 Markedsstrategier

Målrettet kollektivtransport kan defineres som et markedstilpasset kollektivtilbud - med andre ord et tilbud orientert mot et definert marked, og som er tilpasset eksisterende og potensielle kollektivtrafikanters behov (Ruud og Frøysadal 2002). Målrettet satsing dreier seg om ikke om én type tilbud tilpasset ett marked, men om tilbud av ulik karakteravhengig av hvilke kundegrupper enønsker å nå.

Det finnes ulike former for markedstilpasning av kollektivtilbudet. Tidligere er det skilt mellom to typer markedstilpassede tilbud (Ruud og Frøysadal 2002):

  1. Et bredt anlagt kollektivtilbud som orienterer seg mot en "totaletterspørsel" i markedet. I slike tilbud tilrettelegges det for å nå ut til en så stor kundegruppe som mulig på en mest mulig effektiv måte. Eksempler på dette er etablering av høyfrekvente stamlinjer med stiverutetider langs traseer med store trafikkstrømmer.
  2. "Skreddersydde" tilbud mot bestemte kundegrupper. En annen form for målrettet tilbud kan være at tilbudet skreddersys til en bestemt kundegruppe. Eksempler på dette er servicelinjer tilpasset eldre brukere, eller arbeidsbusser til og fra arbeidsplasser.
Det som er felles for de to typene tilbud, og som må ligge til grunn i en målrettet produktutvikling, er god kunnskap om markedet når det gjelder demografiske forhold, bilhold, reisemønster, reiseformål, transportmiddelfordeling, og kundenes ønskerog behov.