4.3 Jo flere som reiser kollektivt jevnlig, jo større er markedspotensialet

I byer med lav kollektivandel er det flere som aldri benytter kollektivtilbudet enn i byer med en høyere kollektivandel. I byer der det er få som reiser kollektivt jevnlig, er man nødt å satse mer på de som aldri eller sjelden bruker kollektivtilbudet i dag, og som det erfaringsmessig er vanskeligere å nå (Ruud m fl (red) 2005).

Byene som har flest daglige trafikanter har også flest ”av og til brukere”. Dette har trolig sammenheng med at de også har et bedre tilbud som dermed gjør det enklere å reise kollektivt også for dem som reiser kollektivt en gang i blant. Disse byene har derfor det største potensialet for vekst i kollektivtransporten.

Larvik og Trondheim kan brukes som eksempler på at markedspotensialet er ulikt (tabell 4.4). I Larvik er det få som reiser kollektivt jevnlig, og svært mange som aldri benytter kollektivtilbudet. Det betyr at markedspotensialet i større grad må hentes ut blant de som i dag ikke reiser kollektivt. Det krever en annen tilnærming enn for eksempel i Trondheim, der det er mange som reiser kollektivt jevnlig, og der gruppen som reiser kollektivt av og til utgjør 36 prosent. Trondheim har dermed et større potensielt markedssegment, som det er enklere å nå, enn Larvik (Ruud m fl (red) 2005).

Siden potensialet for passasjervekst er størst i gruppen som reiser kollektivt av og til, bør tilbudet utvikles slik at det blir enklere å benytte kollektivtransport for de som ikke nødvendigvis er faste kollektivtrafikanter, men som ønsker å veksle mellom ulike transportmidler, avhengig av reiseformål eller reisedag. Det må med andre ord bli enklere å være ”vekselbruker”, og da er det viktig å ha kjennskap til hva som kjennetegner denne gruppen.

På grunnlag av data fra Tiltakspakkene om variasjon i transportmiddelbruken er det skissert en typologi etter hvordan det veksles mellom ulike reisemåter (tabell 4.5) (Vibe m fl 2005). I gjennomsnitt for alle byområder er det 9 prosent som veksler mellom bil og buss, og bare 5 prosent som veksler mellom sykkel og buss. 10 prosent veksler mellom alle tre transportmidler. Til sammen er det 24 prosent som veksler mellom transportmidler der kollektivtransport er ett av transportmidlene som brukes.

Bare 5 prosent er rene bussbrukere i sommerhalvåret, dvs. at de kun bruker buss i løpet av en uke. Det er mulig at det er flere rene bussbrukere på vinteren. 29 prosent er rene bilbrukere i sommerhalvåret, dvs. at de kun bruker bil i løpet av en uke.

Funnene tyder på at det er en sammenheng mellom andelen som veksler mellom kollektivtransport og andre reisemåter, og bystørrelse. Den samlede andelen av multibrukere, er større i Stavanger-bydelen Hundvåg og i Trondheim og i Kristiansand enn i mindre byer, som Larvik og Gjøvik.