4.4 Frem og tilbake er ikke like langt

Evalueringen av Tiltakspakkene viste at den negative effekten av et dårligere tilbud er større enn den positive effekten av et bedre tilbud (Norheim og Kjørstad 2004). Særlig gjelder dette reisetid og frekvens. Det er altså en asymmetri mellom effekten av tilbudsforbedringer - og forverringer. En forverring av tilbudet kan ha nesten dobbelt så store utslag på etterspørselen som en forbedring. Det er altså grunn til å slå fast at ”frem og tilbake ikke er like langt”. Det er derfor viktig ikke å sette i verk tiltak som sannsynligvis må tas bort igjen når en forsøksperiode er over, enten det dreier seg om frekvensøkning eller takster. For effekten av en reduksjon i tilbudet i et stramt budsjettår kan ikke uten videre tas igjen ved å øke tilbudet tilsvarende det neste året. Det betyr at stabilitet, forutsigbarhet og langsiktig planlegging er svært viktig (Norheim og Kjørstad 2004).


Samtidig er det svært viktig med en kontinuerlig videreutvikling av kollektivtilbudet. Norheim og Renolen (1997) har for eksempel beregnet at hvis kollektivtransporten ”stagnerer”, det vil si beholder rutetilbud, vognpark og takster på det nivået den har i dag, vil de ti største byområdene oppleve en årlig nedgang i antall kollektivpassasjerer på 0,5-1,6 prosent. Men likevel gir kunnskapen om denne asymmetrien grunnlag for å understreke at en bør kjenne markedet godt, og ha en del kunnskap om effekten av ulike tilbudsendringer, før endringene iverksettes.

Som vi kommer tilbake til i kapittel 5, er det i en britisk studie av trafikanters prisfølsomhet funnet resultater som går i samme retning: takstreduksjon ser ut til å ha halvparten så stor effekt på etterspørselen (passasjerøkning) som takstøkning (passasjerbortfall) (Dargay og Hanly 1999). Men det er behov for ytterligere studier for å kunne slå fast om dette er en generell tendens. Det er viktig å studere dette fenomenet nærmere fordi det kan ha store konsekvenser for beregning av tilbuds- og etterspørselseffekter av tiltak.