4.1 Økt tilfredshet gir flere reiser

Resultater fra Tiltakspakkene viser at en stor andel av passasjerene er fornøyd med mange sider ved kollektivtilbudet (Norheim og Kjørstad 2004). Det er flest som er fornøyd med hvor lett det er å gå på og av, skiltingen av bussene og gangavstand til holdeplassen. Også frekvensen og reisetiden er det manges som er fornøyd med. Det er likevel verdt å merke seg at 15-20 prosent av passasjerene er misfornøyde med frekvensen, reisetiden og punktligheten, elementer ved tilbudet som vektlegges høyt av trafikantene. En fjerdedel av passasjerene er misfornøyde med informasjonen på holdeplassen og holdeplassens standard.

Det er imidlertid viktig å understreke at dette er svarene til de som allerede reiser kollektivt. I befolkningen er tilfredsheten noe lavere, og andelen som ikke svarer eller er likegyldige (svarer verken/eller) er langt høyere enn blant passasjerene (Kjørstad m fl 2004).

Resultater fra Tiltakspakkene viser at de som har blitt mer positive til tilbudet har økt sin bruk av buss, mens de som er mer negative har redusert bussbruken (Kjørstad og Norheim 2005a).

Det er samsvar mellom kollektivtrafikantenes opplevde endring i tilbudet og deres endrede reisefrekvens (tabell 4.2). 38 prosent av de som oppgir at tilbudet er blitt bedre, sier også at de reiser oftere, mens 35 prosent av de som oppgir at tilbudet er blitt dårligere reiser sjeldnere. Men for begge gruppene er det flere som oppgir at de ikke har endret reiseaktivitet, ca. halvparten i hver gruppe.

For å undersøke om det er noen klar sammenheng mellom økt tilfredshet og endret bruk av buss har Kjørstad og Norheim (2005a) beregnet netto endret tilfredshet og netto endret reisefrekvens i hver av Tiltakspakkene. Dette er differansen mellom andelen som oppgir at de er fornøyd og misfornøyd, og differansen mellom andelen som har økt og redusert bruken av buss. Disse analysene viser en klar sammenheng mellom tilfredshet og reiseaktivitet (figur 4.1). Resultatene gir en enkel ”tommelfingerregel” om at 10 prosentpoeng i netto økt tilfredshet vil kunne gi 3,7 prosentpoeng i netto økt reiseaktivitet.

Resultatene viser at en økt satsing på et bedre tilbud, som kan gi bedre kunnskap om tilbudet og mer fornøyde trafikanter, vil gi et bedre grunnlag for ytterligere satsing.