5.1 Det er ulik belastning knyttet til ulike deler av en reise

Tid oppleves for mange som et knapt gode. For de fleste er reisen ikke noe mål i seg selv, men et middel for å komme fra A til B på en raskest mulig måte. En av forskjellene mellom individuell transport og kollektivtransport, er at reisen med et kollektivt transportmiddel består av flere deler: Gange til og fra holdeplassen, ventetid mellom avgangene og ventetid på stasjonen, i tillegg til reisetiden på selve transportmidlet. Ved bytte av transportmiddel underveis må en finne fram til transportmiddel nummer to og, vente til neste avgang før en kan reise videre.


Flere undersøkelser viser at det er ulike belastninger knyttet til de forskjellige deler av en reise (Vibe m fl 2004, Nossum 2003, Kjørstad 1995, Norheim og Stangeby 1993). Selve reisetiden på transportmidlet kan brukes til å lese avisen eller slappe av hvis man har sitteplass, mens gangtiden og tiden en bruker på bytte kan være stressende og mer belastende. Å måtte stå på reisen medfører en ekstra ulempe.

For å gjøre kollektivreisen så attraktiv som mulig er det nødvendig å forbedre alle delene i reisen, ikke bare den delen av reisen som tilbringes på transportmidlet. En metode som kan benyttes for å finne trafikantenes prioriteringer av ulike tilbudsendringer, er å finne deres vurdering - eller verdsetting av ulike deler av reisen.

Vi skal gå nærmere inn på ulike delene av reisen i de følgende avsnittene, men en sammenstilling av resultater fra en rekke norske samvalgundersøkelser blant kollektivtrafikanter viser at byttetiden generelt oppleves som mest belastende, etterfulgt av gangtid (tabell 5.1).

Samtidig er det viktig å presisere at 10 prosent reduksjon av den gjennomsnittlige gangtiden eller en tilsvarende reduksjon av reisetiden på korte reiser krever en langt mer omfattende omlegging av rutetilbudet enn en frekvensøkning på 10 prosent. En reduksjon av den gjennomsnittlige gangtiden vil i mange tilfeller bety en total omlegging av linjestrukturen, mens en frekvensøkning kan innføres på eksisterende linjenett.