Gangtiden ser ut til å oppleves mindre belastende enn tidligere

I studiene på 90-tallet ble det funnet at gangtiden var vektlagt mellom 2 og 3 ganger så høyt som selve reisetiden på transportmidlet (tabell 5.2). Det ser imidlertid ut til å ha skjedd en endring i trafikantenes vektlegging av gangtid fra 90- til 2000-tallet. I to av de nyere studiene, i Tønsberg og Oslo og Akershus, vektlegges gangtiden lavere enn selve reisetiden på transportmidlet.

Siden det er to studier kan vi ikke fastslå at det er en generell tendens, men det er mulig at flere har blitt bevisst helseeffekten av å gå og dermed ikke anser gangtiden for å være en like stor ulempe som tidligere. Her trengs det imidlertid flere studier for å se om tendensen gjelder generelt.

En analyse av en rekke internasjonale studier viser at trafikantenes verdsetting av gangtiden til og fra transportmidlet varierer med reiseformål (Wardman 2001). Vektlegging av gangtiden (relativt til reisetiden) er høyere på andre reiseformål enn fritids- og arbeidsreiser. I gjennomsnitt ligger vektleggingen av gangtiden i forhold til reisetiden i de internasjonale studiene noe lavere enn de norske studiene. I gjennomsnittet for de internasjonale studiene er imidlertid også studier av gangtid til og fra bilen inkludert.

 

VENTETID PÅ HOLDEPLASSEN BELYST I ET NATURLIG EKSPERIMENT

Hess m fl (2004) har, i et naturlig eksperiment blant gymnasstudenter ved UCLA, belyst verdsettingen av ventetid ved holdeplassen. Ved UCLA går det to busslinjer, hvorav den ene er gratis (blå) og den andre koster ca 5 NOK (75 cent) (grønn). I studien ble studentenes atferdsmønster ved holdeplassen observert i en periode på to måneder (mai-juni 2002). I de tilfeller der den grønne bussen kom først, valgte 86 prosent å vente på den blå (gratis) bussen. Trafikanter som valgte å vente, ventet i gjennomsnitt 5,3 minutter på neste buss.

De tjente dermed 54 norske kroner (8,5$) per time for å vente. Studentene som ble observert verdsatte altså ventetiden sin lavere enn 54 norske kroner (8,5$) per time. Tidligere studier har vist at ventetiden blir verdsatt til mellom ½ - ¾ av en timelønn. Når man tar hensyn til at studentenes gjennomsnittlige timelønn er lavere enn befolkningens gjennomsnittslønn, stemmer dette resultatet godt overens med tidligere resultater. Et annet interessant funn var at de som ventet på den første bussen hadde en langt høyere overestimering av ventetiden (91 prosent) enn de som selv valgte å vente på den neste gratis bussen (19 prosent).

Kilde: Hess m fl (2004), Journal of Public Transportation Vol. 7, No. 4, 2004.

Boks 5.4: Om ventetid på holdeplassen.