Innfartsparkering gjør det enklere å kombinere bil og kollektivtransport

Mange kombinerer bil og kollektivtransport ved å kjøre bil til stasjonen og reise kollektivt videre. Denne reisemåten er mye brukt inn til bysentra med få parkeringsplasser og stor trengsel. Men det skal mye til for å få bilistene til å sette fra seg bilen når de først har startet reisen. Ventetid og andre ulemper ved å bytte transportmiddel bidrar til at de fleste foretrekker å kjøre bil helt fram, hvis de ikke sparer betydelige reisetid ved å reise kollektivt. En undersøkelse i Drammen viser at kollektivtransporten må ha høy frekvens for at tidsbesparelsene ved å bytte transportmiddel er innenfor realistisk rekkevidde (Norheim m fl 1994) (tabell 5.10). Selv dette forutsetter aktiv kollektivprioritering og køproblemer for biltrafikken i rushtiden.

Betydningen av tidsbesparelse ble også funnet i en undersøkelse blant trafikanter ved en del utvalget jernbanestasjoner i Akershus (Grue og Hoelsæter 2000). De med god biltilgang velger å sette fra seg bilen og reise videre med tog når alternativet er bilkøer og parkeringsproblemer på bestemmelsesstedet. De som valgte å bruke innfartsparkeringsplassene for bil opplevde at forskjellen i tidsbruk er svært liten i forhold til å kjøre bil hele veien (Grue og Hoelsæter 2000).

Innfartsparkering har liten effekt på bilbruken dersom den ikke kombineres med parkeringsrestriksjoner i sentrum. Antall parkeringsplasser i og utenfor sentrum må derfor ses i sammenheng. Hvis det opprettes en ny innfartsparkeringsplass utenfor sentrum for hver parkeringsplass som fjernes i sentrum, kan dette bidra til å revitalisere bykjernen. Dette forutsetter at kollektivtrafikken har hyppige avganger og rask framføring til alle sentrale strøk av bykjernen. Innfartsparkering gir små utslag på biltrafikken dersom kollektivtilbudet inn til sentrum er dårlig.

Det er en rekke byer i Europa som har satset på ulike former for parker-og-reis-løsninger nær sentrumsområder (Vibe m fl 2004). Bilister blir tilbudt billige eller gratis parkeringsplasser i ytterkanten av sentrumsområdet og blir derfra fraktet inn til sentrum i buss, tog eller bane. Eksempler på byer som har denne type anlegg er Oxford og Cambridge i Storbritannia og Freiburg i Tyskland. Fellestrekket ved disse løsningene er følgende:

  • Det er gratis parkeringsplasser på parker-og-reis-anlegget, eller det er mulig å kjøpe én billett som gjelder både parkering og kollektivreisen.
  • Det er et svært godt og rimelig kollektivtilbud inn mot sentrum (3-10 min frekvens, 8-10 kr per reise).
  • Det er satset på å reduseres reisetiden med kollektivtrafikken; den kjører i egne felt, og det benyttes lyssignalprioritering.
  • Det er parkeringsrestriksjoner i sentrumsområdet, enten ved at bysentrum er totalt bilfritt (Freiburg) eller ved at det er svært dyre parkeringsplasser for langtidsparkering (over 2 timer) i bysentrum (Oxford, Cambridge).

INNFARTSPARKERINGER I YTTERKANTEN AV TRONDHEIM HAR BEST BELEGG

Statens vegvesen har kartlagt bruken av park & ride-anleggene i kommunene rundt Trondheim, ved å gjennomføre en undersøkelse høsten 2005. Her ble blant annet belegg, reisemønster, formål og alternativer belyst, gjennom en telling av kjøretøyer og ved hjelp av et spørreskjema utdelt på anleggene.

Det er anleggene i ytterkanten av området som er mest brukt, med et gjennomsnittlig belegg på 67 prosent. Belegget på parkeringsanleggene nærmere Trondheim er lavere.

Med et gjennomsnittlig antall parkerte biler på 470, og en andel reisende til Trondheim på 73 prosent, spares vegnettet i Trondheim for cirka 900 bilreiser hver dag.

For å gjøre bruken av park & ride-anleggene mer attraktiv og konkurransedyktig med bilbruk, er følgende satsingsområder viktige:
  • Generell bedring av kollektivtilbudet, med flere avganger
  • Bedre tilrettelagte bussruter med korresponderende ekspressbusser og matebusser
  • Bedre leskur og informasjon/markedsføring

Kilde: Bruk av park & ride-anleggene i Trondheimsområdet. Rapport, Statens vegvesen Midt-Norge.

Boks 5.6: Om erfaringer med innfartsparkeringer i Trondheim