Trafikantene vil ha bedre holdeplasstandard

Selv om oppsetting av lehus utgjør en relativt liten del av det totale kollektivtilbudet, opplever mange trafikanter dette som et viktig tiltak. Resultater fra studier i Norge, Sverige og Storbritannia viser at kollektivtrafikantene har betalingsvillighet for komfort på holdeplassen på lokale bussreiser (Olsson m fl 2001, Kjørstad 1995, Norheim og Stangeby 1993).

En undersøkelse blant faste kollektivtrafikanter i Stockholm viste at det er villighet til å betale for økt standard på bussholdeplassene, t-bane- og togstasjonene (Olsson m fl 2001). Betalingsviljene for bedre standard på t-banestasjonene er høyest (18 prosent økt månedskortpris), men også for togstasjonene og bussholdeplassene er betalingsviljen relativt høy for å øke standarden. Trafikantenes verdsetting av trengsel, holdeplasstandard og standard på vognene ble kjørt i en modell for reisemiddelvalg (SAMPERS) for å prøve ut om effekten av denne typen "mye" faktorer kan inkluderes i trafikkprognoser. Prognoseberegningene viste at standarden på kollektivtrafikken har stor betydning, og at en heving av standarden vil kunne øke passasjertallet i betydelig grad (Olsson m fl 2001).

En studie blant trafikantene i Edinburgh viste at trafikantene verdsetter lehus med belysning 1,2 ganger så høyt som selve reisetiden på transportmidlet, mens lehus med benker og vegger i tillegg til belysning ble verdsatt 1,7 ganger så høyt som selve reisetiden (Wardman 2001). I en samvalgundersøkelse blant trafikantene i London ble det funnet en betalingsvillighet på ca 7 NOK per reise for lehus med tak og vegger (tabell 5.11)(Steer Davies Gleave 1996). Trafikantene var også villig til å betale for andre komfortfaktorer, som belysning og benker. Det er interessant å merke seg at trafikantene har høyest betalingsvillighet for å unngå skitne holdeplasser. Fasilitetene er altså viktige, men vedlikehold er minst like viktig.

Verdsettingen av lehus varierer mellom norske byområder, men beregninger viser at det ikke skal så mange passasjerer til per dag før nytten av å sette opp et lehus overstiger kostnadene (Kjørstad 1995). I Tromsø, som har den laveste verdsettingen av lehus, vil det være lønnsomt å sette opp lehus når det er 50 påstigende passasjerer per dag. I Kristiansand skal det ikke mer enn 10 påstigende passasjerer til for at det er lønnsomt å sette opp lehus.

I mange byer har private reklamefirmaer overtatt en stor del av ansvaret for oppsetting og vedlikehold av lehus, mot at de får reklameplass på holdeplassen, eller i noen byer i bytte mot reklameplass på andre attraktive steder i sentrum. Selv om denne ordningen medfører mer reklame i byrommet, er det ikke tvil om at den har ført til en betydelig oppgradering av holdeplassene, både når det gjelder standard og komfort.