5.2 Kollektivtrafikantenes verdsetting av tid avhenger av kollektivtilbudet

Reiselengde og komfort har betydning for trafikantenes verdsetting

Verdsettingen av reisetiden øker med reisens lengde. Jo lengre reisetid man har, jo mer er man villig til å betale for å redusere reisetiden (Wardman 2001, Kjørstad 1995).

Trafikantenes vurdering av reisetiden avhenger av om de må stå eller får sitteplass på reisen. I norske samvalgundersøkelser oppleves reisetiden med ståplass i gjennomsnitt å være 2,8 ganger mer belastende enn reisetiden med sitteplass (tabell 5.5). En av fordelene med kollektivtransport i forhold til bil, er muligheten til å lese en avis eller bok, eller til å slappe av. Denne fordelen er imidlertid betinget av sitteplass. En reise med ståplass er mer ubekvem, noe som gjenspeiler seg i trafikantenes verdsettinger.

Vektleggingen av ståplass er noe lavere blant trafikantene i Osloregionen enn i de andre byene. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det er flere som er vant til alltid å ha sitteplass på reisen i de mindre byene. I undersøkelsen har trafikantene dermed blitt introdusert for en ”ny” ulempe, som de har høy betalingsvilje for å unngå.

I samvalgundersøkelser blant togtrafikanter i London og faste kollektivtrafikanter i Stockholm er verdsettingen av ståplass 2-4 ganger så høy som verdsettingen av sitteplass (MVA 2000, Transek 2006).