Variasjoner i tilbudsfølsomheten

Tilbudselastisiteten vil variere med både demografiske forhold og andre kjennetegn ved byområdet. I EU-prosjektet ISOTOPE er det for eksempel funnet at byer med under 500 000 innbyggere har en lavere tilbudsfølsomhet (0,33) enn større byer (0,49). Innbyggerne i store byer har større utfordringer knyttet til både fremkommelighet og miljø, noe som kan forklare at de er mer tilbøyelige til å endre transportmiddelvalg hvis tilbudet blir bedre. Det har sannsynligvis også sammenheng med at tilbudet er bedre og markedspotensialet større i store byområder. Analyser av UITP-databasen viser en klar sammenheng mellom kollektivandel og vognkilometer per innbygger (figur 6.3), noe som også er funnet i en engelsk studie (Dargay og Hanly 1999).

Effekten av tilbudsforbedringer avhenger selvsagt av på hvilken måte den realiseres. Hvis forbedringen spres jevn utover, vil etterspørselseffekten sannsynligvis bli mindre enn om den målrettes mot en bestemt trafikantgruppe eller et område.

Preston (1998) har funnet at tilbudsfølsomheten er lav på formiddagen utenom rush, mens den er relativt høy i helgene (figur 6.5). På lang sikt er tilbudselastisiteten generelt høyere, spesielt på kveldene og på søndager.