6.6 Elastisiteter for generaliserte kostnader

Som tidligere nevnt består en kollektivreise av flere deler som det er ulike grader av belastning knyttet til. Det betyr at den totale etterspørselseffekten varierer med hvor i reisekjeden tilbudet forbedres. Elastisiteten for Generaliserte kostnader (GK) er en vektet sum av takster, reisetid i transportmidlet, gangtid og ventetid (frekvens). Vi kjenner ikke til nyere studier som er gjort av GK-elastisitet.

Tidlig på 90-tallet fant Halcrow Fox (1993) at summen av GK varierer med reiseformål, og med inntekt (tabell 6.6). Arbeidsreiser har generelt en lavere GK-elastisitet enn andre formål, og elastisiteten er høyere når inntekten er høy. Med utgangspunkt i middels inntekt, viser resultatene at GK-elastisiteten er på mellom -0,5 og -0,7 for buss på arbeidsreiser, og noe høyere for tog på denne typen reiser (0,7 til -0,9).

Kjørstad m fl (1996) benyttet et lavere anslag på GK-elastisitet i forbindelse med beregninger av etterspørselseffekter av ruteomlegging i Drammen (-0,15 til -0,3). Beregningene i Drammen viste seg å stemme godt overens med de faktiske resultatene etter ruteomleggingen.

I forbindelse med Oslopakke 2-beregninger er det utarbeidet anbefalte GK-elastisiteter for Jernbaneverket. Her anbefales en GK-elastisitet på -1,5 på alle reiser til/fra Oslo og Akershus, og -1,2 for reiser innen regionen (PROSAM 2005). De anbefalte verdiene ligger langt høyere enn elastisitetene som ble benyttet i Drammen. Men siden både lokalreiser og IC/fjerntogreiser er inkludert i Oslopakke 2-beregningene, og det er tatt utgangspunkt i to ulike kollektive driftsarter (buss/tog), er ikke størrelsene direkte sammenlignbare. Likevel gir det store spennet grunnlag for å fastslå at det generelt er behov for flere empiriske studier for å gi mer sikre anslag på hvilke GK-elastisiteter som bør benyttes i dag.

GENERALISERTE REISEKOSTNADER

Generaliserte reisekostnader angir trafikantenes samlede reiseoppofrelse ved en reise, målt ved summen av billettpris og verdsetting av gangtid, reisetid, byttetid osv. Ulike individer kan ha ulike verdsettinger av tid (se verdsetting av tid), og ett og samme individ kan ha ulik tidsverdi i ulike situasjoner. Den generaliserte reisekostnaden (GK) for en kollektivreise for ett individ kan skrives:

(1)

p = billettprisen
vs = tidsverdi i kroner for faktor s
Xs = faktor s

Endringer i GK før og etter et tiltak gir et bilde av hvilken verdi et tiltak har for en trafikant. Under en slik konklusjon ligger en forutsetning om at trafikanten velger transportmiddel og reiserute som best tilfredsstiller vedkommendes behov både i praksis og når han/hun blir stilt overfor hypotetiske valg og veier dette opp mot prisen.

Kilder: Minken m fl 2000, Norheim og Ruud 2002

Boks 6.3: Om generaliserte reisekostnader