Prisfølsomheten er høyere på lang sikt enn på kort sikt

Det er vanlig å skille mellom kortsiktige og langsiktige effekter, og i noen tilfeller effekter på mellomlang sikt. Det eksisterer ulike definisjoner av tidshorisontene, men det mest vanlige er å definere kortsiktig som 1-2 år og langsiktig som 12-15 år Balcombe (red) m fl (2004). I teorien er ”lang sikt” tiden det tar før alle effekter er realisert, og på bakgrunn av en gjennomgang av flere studier fant Fearnley og Bekken (2005) at det er vanskelig å spore ytterligere effekter av noen endring utover 5-7 år.

Det er foretatt en rekke studier av forskjellen mellom langsiktige og kortsiktige effekter. I den tidligere nevnte gjennomgangen av etterspørselselastisiteter fant Balcombe (red) m fl (2004) at priselastisiteten på mellomlang sikt er -0,56 og på lang sikt er -1,0, en stor forskjell fra den kortsiktige priselastisiteten på -0,4.

I flere studier er det funnet at effekten av takstendringer er nesten dobbelt så høy på lang sikt som på kort sikt (Fearnley og Bekken 2005, Johansen 2001a, Goodwin 1988). Også innenfor den norske Forsøksordningen var de langsiktige effektene av takstrabattene større enn de kortsiktige (Renolen 1998). Samtidig er det viktig å ta høyde for at studier over lengre sikt gjør det vanskeligere å rendyrke priseffekter fordi flere forstyrrende elementer vil komme inn (Johansen 2001a).

EKSEMPEL PÅ BRUK AV VARIASJONER I PRISFØLSOMHET

I beregninger av konsekvenser av takstendringer i Bergen har Norheim (2006b) brukt følgende forholdstall mellom ulike grupper for å ta hensyn til forskjeller i prisfølsomhet:

Boks 7.1: Bruk av variasjoner i prisfølsomhet i Bergen