Større prisfølsomhet ved takstøkning enn takstreduksjon?

Norsk empiri gir ikke grunnlag for å undersøke om effekten av takstendring er symmetrisk, dvs. om prisøkning og prisreduksjon har samme effekt (Johansen 2001b). Generelt er det manglende empiri på dette området fordi takstene stort sett har økt, og ikke i noen særlig grad blitt redusert. Det er imidlertid grunn til å anta at en slik asymmetri vil være tilfelle fordi befolkningen tilpasser seg situasjonen, f eks ved å kjøpe bil, anskaffe sykkel mv, slik at de ikke nødvendigvis endrer reiseatferd i samme takt når prisene går ned som når de går opp (Johansen 2001b). En britisk undersøkelse fant en tendens til en slik asymmetri: Effekten av å redusere takstene var halvparten så stor som effekten av å øke takstene (Dargay and Hanly 1999). Det betyr i så fall at et kollektivselskap som har økt takstene må senke taksten med det dobbelte for å komme tilbake til utgangspunktet! Tilsvarende funn har Norheim og Kjørstad (2004) gjort når det gjelder effekten av tilbudsforbedringer i forhold til tilbudsforverringer: Det er lettere å miste passasjerer når tilbudet blir dårligere, enn det er å få nye passasjerer ved en forbedring av tilbudet.