Prisfølsomheten varierer med reiseformål

Gjennom Forsøksordningen ble det funnet at prisfølsomheten på arbeids-, tjeneste- og skolereiser var lavere enn prisfølsomheten for andre typer reiser (Renolen 1998). Dette er også funnet i en studie av Paris’ trafikanter (Gunn m fl 1998). Noe av forklaringen ligger nok i hvilken tid på døgnet disse reisene foregår. Som nevnt over er det vanskeligere å endre transportmiddel på typiske rushtidsreiser, som arbeids- og skolereiser, enn f eks handlereiser. Samtidig fant Pratt m fl (2004) at elastisiteten for arbeidsreiser var lavere også utenom rushtiden (tabell 7.2). Dette tyder på at forskjellen ikke bare har sammenheng med tid på døgnet en reiser, men også med reisens karakter.