Prisfølsomheten varierer i ulike byområder

Det er foretatt flere separate etterspørselsanalyser for hver av de største byområdene i Norge. Disse analysene er mer usikre enn totalmodellene for alle byer/områder, både fordi tidsrekkene er kortere og fordi variasjonen i datamaterialet er mindre. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er likevel interessant å legge merke til at priselastisitetene for Bergen ligger relativt stabilt rundt -0,35 (fra -0,29 til -0,38). Oslo ligger lavere, mens de mindre byområdene (Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Tromsø) ligger høyere. Tallene for Trondheim svinger så kraftig at det ikke er mulig å si noe på grunnlag av disse analysene. Men det understreker også svakheten og usikkerheten i slike analyser med små datasett.

Ulike priselastisiteter i byområdene har sammenheng med forskjeller både i markedssegmentet og kollektivtilbudet.

Flere studier viser at det er høyere prisfølsomhet i spredtbygde områder enn i urbane områder (Dargay og Hanly 1999, White 2002). Dette kan ha sammenheng med at tilbudet er dårligere og at bil er et mer nærliggende alternativ fordi parkerings- og fremkommelighetsproblemene er mindre. Noe av den samme effekten ligger sannsynligvis til grunn for forskjellen i priselastisitet mellom de norske byområdene.

Det er også funnet en noe høyere priselastisitet i små byer (<500 000 innbyggere) enn i store byer (ISOTOPE 1997).