Bilhold og høy inntekt gir høyere prisfølsomhet

Tilgang til bil påvirker i sterk grad valgfriheten for kollektivtrafikantene, og øker prisfølsomheten (Balcombe (red) m fl 2004). Bilistenes valgfrihet kan likevel være begrenset, ikke minst på arbeidsreiser hvor mangel på parkeringsplasser og store køproblemer på vegene reduserer mulighetene for bruk av bil.

Lavinntektsgrupper er mindre prisfølsomme enn de med høy inntekt pga færre muligheter til å velge transportmiddel (Renolen 1998, Halcrow Fox 1993).