Takstene i Norge sammenlignet med andre europeiske land

Etter hvert som stadig flere er ute og reiser på ferie eller i jobbsammenheng vil de oppdage at det er billigere å reise kollektivt i svært mange land, sammenliknet med de nordiske byene. Men en slik direkte sammenligning gir liten mening fordi prisnivået og lønnsnivået generelt er lavere i andre land. Det eneste prisene sier noe om er at det er billig for folk fra Norden å feriere og reise i disse byene.

Det sentrale spørsmålet er om det er billig for befolkningen i disse byene å reise kollektivt, kjøre bil eller parkere. For å kunne gi svar på dette vil det mest relevante målet være å sammenlikne med gjennomsnittlige inntekter eller kostnader i hvert av landene. En slik årlig sammenligning gjennomføres i form av en større internasjonal kostnadsindeks (Purchasing Power Parity), heretter kalt PPI. Dette er en indeks som korrigerer for gjennomsnittlig kostnadsnivå, og som dermed gjenspeiler forskjeller i kjøpekraftsnivå i de ulike landene.

Tabell 7.6 viser et eksempel på hvordan denne korrigeringen gir utslag når vi sammenlikner takster i ulike land. NOK viser enn gjennomsnittlig pris pr reise hvis vi bare tar valutakursen til grunn for prissammenligningen. PPI viser takstene korrigert for kjøpekraft i hvert av landene og takstkm korrigerer for både kjøpekraft og reiselengde.

Tabellen viser at takstene i Oslo/Akershus var omtrent på gjennomsnittet for Europa i 1995 når vi tar hensyn til reiselengde. I 2001 har takstnivået blitt relativt sett dyrere, slik at takstene var over 20 prosent høyere i 2001. Takstene i Stockholm og Helsingfors har ligget under gjennomsnittet i begge perioder og Stockholm lå nesten 40 prosent lavere i 1995.

I denne sammenhengen er det viktig å understreke at vi ser på Oslo og Akershus samlet. Gjennomsnittsprisen pr km er høyere i Oslo. Når vi kun ser på Oslo er prisen pr km ca 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i Europa, mens prisen pr reise er ca 35 prosent høyere når vi korrigerer for kjøpekraft.

Det generelle bildet er at en prissammenligning som korrigerer for kjøpekraft vil jevne ut forskjellene i Europa, men ikke fullt ut. Ca en tredjedel av prisforskjellene skyldes kostnadsnivået i hvert enkelt land, mens den resterende forskjellen skyldes variasjoner i økonomisk satsing på kollektivtransporten i hver enkelt by. Og disse forskjellene ser ut til å jevne seg ut, ikke minst pga utviklingen i sentral-Europa. Prisforskjellene i 2001 er mindre enn de var i 1995.