Elektronisk billettering - enklere takstsystem for trafikantene?

I dag må kundene forholde seg til mange ulike billettyper og takstsystemer, avhengig av hvilke selskap de reiser med og hvor i landet de reiser. Dårlig samordning mellom ulike typer transportmidler og trafikkselskaper gjør reiser med kollektivtransport unødig kompliserte, og er en barriere mot å reise kollektivt (Lodden 2001).

Elektronisk billettering muliggjør bruk av driftsuavhengige betalingssystemer som kan benyttes på flere typer transportmidler, og på tvers av selskaper og regioner. I Norge har Vegdirektoratet, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, hatt ansvar for å utarbeide håndbøker for elektronisk billettering (Statens vegvesen Håndbok 206 Del 1-3). Formålet er å motivere operatører til å anskaffe elektroniske billetteringssystemer, og legge forholdene til rette for samordning av slike systemer til beste for kundene.

Målsettingen knyttet til kundene er å utvikle et system som er enkelt, tilgjengelig og trygt. Terskelen for å velge kollektivtransport skal bli lavere, og kunden skal tilbys mer markedstilpassede produkter ved å ha et felles betalingskort som kan benyttes i flere regioner og av flere operatører (Statens vegvesen 2004).

I tillegg til en større mulighet for driftsuavhengige betalingssystemer kan elektronisk billettering gjøre det enklere å gjennomføre prisdifferensiering av takstene. Betalingssystemet i Västernorrlands län er et godt eksempel på hvordan et differensiert – og nokså komplisert – takstsystem ved hjelp av elektronisk billettering kan utformes slik at det likevel blir enkelt å bruke for trafikanten.