Ulike former for takstrabatt tiltrekker seg ulike grupper

Takstforsøkene i den norske Forsøksordningen (1991-1996) ble, som vist i tabell 7.7, gjennomført i mange former:  
  • Generell takstrabatt, dvs. generell reduksjon på alle billettslag for alle brukergrupper
  • Takstdifferensiering, dvs. ulike priser avhengig av reisetidspunkt, kvalitet m m
  • Endret takstsystem med nye rabattyper, som for eksempel husstandskort
  • Takstsamordning/forenkling, for eksempel overgangsordninger mellom buss og tog

Analyser av effekten av rabattene viser at familierabatt og personuavhengig periodebillett har den største andelen nye kollektivtrafikanter, mens tidsavgrenset rabatt har lavest andel. Ut fra dette kan det se ut som om familierabatt og personuavhengige billetter appellerer mest til potensielle kollektivtrafikanter.

Det er et markant skille mellom sesongkortene og andre typer takstforsøk når det gjelder hvilke trafikantgrupper som er trukket over på kollektivtransporten (Fyhri 1997). Sesongkort tiltrekker seg skoleelever og kvinner og i en liten grad pensjonister. De andre billettslagene appellerer mer til hjemmeværende, pensjonister og menn. Felles for både sesongkort og andre billettslag er at de har tiltrukket seg trafikanter med god tilgang til bil (Fyhri 1997).