Trafikantene betaler overpris

Resultater fra Tiltakspakkene viser at det er en stor andel i befolkingen som ikke har kunnskap om billettprisen. I Tønsberg-området, Nedre Glomma og Drammens-regionen er det 30-40 prosent av befolkningen som ikke vet hva billettprisen til sentrum koster (tabell 7.8). Dette har nok sammenheng med hvorvidt man reiser kollektivt eller ikke. Men av de som faktisk svarte at de hadde kunnskap om billettprisen, var det bare en femtedel som oppga riktig pris. En stor andel trodde at enkeltbillettprisen var rimeligere enn den faktisk er, mens rundt en femtedel trodde billettprisen var dyrere.

At det er mange som mente at billettprisen var rimeligere enn den er, kan ha sammenheng med at det eksisterer mange former for rabattordninger. Men det betyr ikke at befolkningen benytter seg av ordningene. For 77 prosent brukte enkeltbilletter på sine reiser (Ruud 2004). Selv blant de som reiste daglig var det over 20 prosent som oppga at de betaler med enkeltbillett. Hele 70 prosent av dem som reiser 2-4 dager i uka er enkeltbillettbrukere (tabell 7.9).

Det er store variasjoner mellom byområdene. Andelen enkeltbillettbrukere er høyest i Nedre Glomma, og lavest på Hundvåg.

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble befolkningen stilt spørsmål om bruk av ulike former for rabattkort. I de fire største byene finner vi den høyeste andelen rabattkortbrukere blant Oslos innbyggere (tabell 7.10) (Kjørstad 2006). 66 prosent av Oslos befolkning bruker en eller annen form for rabatt. Andelen som reiser med rabatterte billetter er nede i 18 prosent i Stavanger.

Blant de som reiser daglig er det 95 prosent som bruker rabatterte kort i Oslo, mens i Trondheim er andelen 79 prosent (Kjørstad 2006). Det betyr at over 20 prosent av dem som reiser daglig i Trondheim ikke nyter godt av de ulike rabattordningene som eksisterer.

I tabell 7.11 bruker vi et enkelt regneeksempel for å illustrere at det i en del byområder er store gevinster å hente på å kjøpe månedskort dersom en reiser ofte. I eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at trafikantene som reiser minimum fire dager per uke tur/retur bruker minimum 8 billetter i uken. Dette tilsvarer minimum 32 billetter per måned. Reiser de fem dager per uke, bruker de 40 enkeltbilletter på en måned.

Dersom en reiser fire dager per uke, vil det lønne seg for trafikantene i Bergen, Trondheim og Stavanger å kjøpe månedskort. I Stavanger er det over 30 prosent billigere å kjøpe månedskort enn å kjøpe enkeltbilletter dersom en har fire tur-/returreiser i uka, mens rabatten i Oslo (med abonnement) og Trondheim er på hhv fire og tre prosent ved fire tur-/returreiser.

Dersom en har upersonlig, fleksibelt månedskort i Oslo lønner det seg ikke å kjøpe månedskort før en er oppe i fem tur-/returreiser per uke.

Hvis en reiser daglig, dvs fem dager i uka eller mer, er det betydelige rabatter å hente i de fleste byer. Stavanger ligger høyest, med 66 prosent rabatt. I Oslo er rabatten lavere, 19 prosent med A-kort og 11 prosent med fleksibelt månedskort.