7.4 Takster

Takstnivået i norske byer

Prisen på enkeltbilletten gir et lite nøyaktig bilde av hva trafikantene i gjennomsnitt betaler per reise. Gjennomsnittsprisen varierer med fordelingen av billettslagene. Enkeltbillettprisen er to-tre ganger så høy som prisen på månedskort, og i noen av byområdene gir andre typer rabattkort en betydelig prisgevinst for passasjerene.

Tall for seks norske byområder (2004) viser store variasjoner i prisen per reise. Oslo har lavest gjennomsnittspris per reise, mens Tromsø ligger høyest (tabell 7.5).

At Oslo har lavest gjennomsnittspris skyldes i første rekke at hovedstaden har kortere reise enn de andre byområdene. Når vi tar hensyn til gjennomsnittlig reiselengde, ved å beregne gjennomsnittlig pris per km, blir bildet annerledes Da er takstnivået i Oslo ca. dobbelt så høyt som Stavanger (se figur 2.5).

Når vi benytter gjennomsnittsnittpriser, er det også viktig å huske at dette inneholder både barn/honnør og ordinære voksenbilletter. Samtidig vil ofte disse sosiale rabattene være en begrunnelse for tilskudd i seg selv. I en del land gis det også direkte eller indirekte tilskudd til disse rabattformene, som inkluderes i trafikkinntektene (MARETOPE 2003).