Bilistene har dårligst kunnskap om kollektivtilbudet

Ikke overraskende er bilistene dårligst orientert om kollektivtilbudet (Tretvik 1999, Brög 1991, Vibe 1993). Resultater fra en undersøkelse i Trondheim, basert på en sammenlikning av ”faktisk” og oppgitt reisetid med ulike transportmidler, viste generelt sett at folk vurderte reisetiden med konkurrerende reisemåter som høyere enn det den faktisk var. For eksempel overvurderte fotgjengerne, bilførerne og bilpassasjerene i gjennomsnitt reisetiden kollektivt med rundt 20 prosent (figur 8.1). Det er bilførere og bilpassasjerer som mest konsekvent overvurderer reisetiden med kollektivtransport, mens anslagene for gående, syklister og kollektivtrafikanter ikke er statistisk forskjellig fra faktisk reisetid.

Den samme analysen viste også at jo sjeldnere man reiser kollektivt, desto mer overvurderte man reisetiden i kollektivsystemet. De som aldri reiser kollektivt overvurderer reisetiden med kollektivtransport mest, de oppgir ca 25 prosent. lengre reisetid enn den faktiske reisetiden (figur 8.2).

En omfattende europeisk undersøkelse illustrerer dette godt: Bilistene trodde at kollektivtransporten tok 32 prosent lenger tid, og at den kostet 13 prosent mer enn den faktisk gjør (Brög 1991). Samtidig trodde de at bilturen kostet 45 prosent mindre og tok 15 prosent kortere tid enn de faktiske kostnader og reisetider. Den samme undersøkelse viste at halvparten av bilistene i områder med et godt utbygd kollektivtilbud ikke kjente til kollektivtilbudet i nærheten av bostedet.