Folk som endrer bosted eller arbeidsplass har størst behov for informasjon

I perioder av livet er trafikantene særlig mottakelige for informasjon om transporttilbudet. Ikke minst gjelder dette folk som endrer livssituasjon, f eks ved:

  • skifte av arbeidsplass
  • flytting, både innenfor eller til annen by/kommune.

Felles for disse gruppene er at de står overfor en ny situasjon hvor de har liten kunnskap om mulige transportalternativer. Dette kan føre til at de begynner å bruke bil hvis de ikke får konkret og lettfattelig informasjon om kollektivtilbudet i det nye nærområdet.

Resultater fra panelundersøkelser innen Forsøksordningen viste at trafikanter som skifter arbeidsplass eller skole ofte skifter transportmiddel. I Tromsø og Kristiansand ble kollektivandelen betydelig redusert for dem som endret reisemål til arbeid/skole mellom 1991 og 1992. I Tromsø ble kollektivandelen halvert blant denne gruppen, mens i Kristiansand ble kollektivandelen redusert med ca 20 prosentpoeng (Stangeby og Norheim 1993). Samtidig var det mellom 7 og 12 prosent av de som tidligere gikk syklet eller var passasjer som gikk over til å reise kollektivt, noe som blant annet kan ha sammenheng med at en del får økt reiselengden i forbindelse med flytting.

Manglende kunnskap om kollektivtilbudet bidrar til å forklarer den store nedgangen i kollektivandelen til arbeid/skole blant dem som har skiftet oppmøtested.

Folk som flytter eller skifter arbeidssted ser ut til å ha et stort behov for informasjon om kollektivtilbudet. Skal kollektivselskapene klare å holde på trafikantene er dette en viktig målgruppe for markedsføringen av kollektivtransporten.

TEST AV BASISINFORMASJON FOR EN REISE MED KOLLEKTIVTRANSPORT

I en svensk studie ble følgende testspørsmål stilt for å sjekke om informasjonsbehovet før og underveis på reisen er tilfredsstillende på et minimumsnivå:

  • Er det enkelt å få rutetabell hvis man ber om det?
  • Kan man få hjelp hvis man ikke forstår rutetabellen?
  • Kan man være sikker på at man venter på rett holdeplass til rett tid?
  • Får man vite hva man skal gjøre hvis det ikke kommer noe transportmiddel?
  • Vet man at det er riktig transportmiddel som kommer?
  • Vet man når man skal gå av transportmidlet?

Resultatene i den svenske studien viste at det er vanskelig å reise kollektivt hvis du ikke er fast trafikant fordi selv den mest grunnleggende informasjonen mangler mange steder. Du kan selv ta utgangspunkt i spørsmålene over for å teste basisinformasjonen om kollektivtilbudet der du bor.

Kilde: Börjesson og Eriksson 2000

Boks 8.4: Test av basisinformasjon for en reise med kollektivtransport