Det lønner seg å satse på informasjon

Trafikantinformasjon genererer nye reiser. En evaluering av effekten av tjenestetilbudet til Trafikanten, en ruteopplysningstjeneste for Osloregionen, viste at denne tjenesten genererer 16 prosent ”nye” kollektivreiser som ellers ikke ville blitt gjennomført. Verdien av de genererte inntektene som følge av nye reiser er beregnet til å være minimum 40 millioner kroner (Lodden og Brechan 2003). I tillegg til den direkte effekten, ved at tjenesten genererer inntekter, har Trafikantens virksomhet en indirekte positiv effekt i form av større kundetilfredshet, som kan gi en økning i bruken av kollektivtransport på lengre sikt.


Resultater fra tiltakspakkene viser at informasjon om tilbudet har betydning for bruk av kollektivtransport (Ruud 2004). De som reiser mer kollektivt, mener at ruteinformasjonen er forbedret, mens de som reiser sjeldnere mener at den er dårligere. Forbedret informasjon om rutetilbudet har en positiv effekt på bruken av kollektivtransport også sett i forhold til andre typer tiltak for å forbedre tilbudet (Norheim og Kjørstad 2004). Ruteinformasjon har faktisk omtrent like stor effekt som redusert reisetid og færre bytter.