Ulike kundegrupper innhenter informasjon om kollektivtilbudet på ulike måter

Det er mye fokus på at ny informasjonsteknologi kan formidle informasjon på en mer brukervennlig og effektiv måte. Men de tradisjonelle informasjonskanalene er fremdeles viktige. Resultatene fra tiltakspakkene viser at de fleste av passasjerene bruker rutehefte eller annen informasjon tilsendt i posten som informasjonskanal (Ruud 2004). Oppslag på bussholdeplassen er også en viktig informasjonskanal, over en tredjedel svarer at de ble klar over endringene på denne måten (Ruud 2004).

En undersøkelse i Trondheim i forbindelse med et pilotprosjekt for å prøve ut ulike former for sanntidsinformasjon, viser at de yngste er storbrukere både av tradisjonelle informasjonskanaler, som rutehefter og 177, og de ”nye” sanntidsinformasjonskildene, som SMS-varsling, internett og WAP. Dette understreker at de tradisjonelle informasjonskanalene fremdeles er viktige, men at nye kanalene utgjør et viktig supplement (Kjørstad og Lodden 2003).

Resultatene både fra tiltakspakkene og markedsføringskampanjene innen Forsøksordningen viser at venner og kjente er viktige formidlere av informasjon om tilbudet (Ruud 2004, Kjørstad 1995). Resultatene fra tiltakspakkene viser at en femtedel har blitt oppmerksom på endringer gjennom venner og kjente (Ruud 2004). Det tyder på at andres erfaring med kollektivtilbudet, som formidles uformelt gjennom venner og kjente, kan ha en viktig betydning for om en velger å ta i bruk et nytt tilbud eller ikke. Med andre ord: En av de beste markedsføringskanalene er fornøyde passasjerer!

Ruud (2004) fant at det er flest blant de yngste kundene som benytter oppslag på holdeplassen som informasjonskanal. Dette kan virke overraskende, men det kan være et uttrykk for at de yngre er mer spontane i sitt reisemønster enn andre. De planlegger ikke nødvendigvis reisen sin i detalj på forhånd, men går til holdeplassen og venter på neste buss. SMS-tjenesten der du kan få informasjon om neste buss på holdeplassen du står på, er dermed godt egnet for denne kundegruppen.

Avisannonser eller omtale i lokalavis når først og fremst ut til de som er eldre enn 25 år. Det betyr at det har liten hensikt å satse på annonser i avisen dersom det er ungdom som er målgruppen for en markedsføringskampanje.

Resultatene både fra tiltakspakkene og markedsføringskampanjene innen Forsøksordningen viser også at menn og kvinner innhenter informasjon om tilbudet på ulike måter (Ruud 2004, Kjørstad 1995). Menn leser avisomtale, kvinner bruker ruteheftet tilsendt i posten. Å få omtale av et nytt tilbud i avisen kan derfor være viktig for å nå den mannlige delen av befolkningen, som kjører mer bil og bruker kollektivtilbudet mindre enn kvinner.