Passasjerene er positive til sanntidsinformasjon

Tradisjonell trafikantinformasjon på monitorer viser tidspunkt for neste avgang i henhold til rutetabellen. Sanntidsinformasjon gir trafikantene informasjon om hvor mange minutter det er til neste avgang. Trafkantene trenger ikke å forholde seg til når bussen eller trikken egentlig skulle ha vært på holdeplassen, men får vite hvor mange minutter han/hun må vente.

Formålet med å etablere sanntidsinformasjon er for det første å gi mest mulig relevant, nøyaktig og enkel informasjon om når bussen går. Når en står på holdeplassen, er det mer interessant å vite når neste buss faktisk kommer, enn det planlagte tidspunktet i henhold til rutetabellen. Et annet viktig formål med sanntidsinformasjonen er at den skal bidra til å redusere usikkerheten – og dermed irritasjonen - som oppstår når forsinkelser opptrer.

Gjennom tiltakspakkene ble det installert sanntidsinformasjon i tre byer: Tromsø, Kristiansand og Trondheim (Ruud 2004). I Tromsø og Kristiansand er systemene for sanntidsinformasjon ytterligere bygget ut etter tiltakspakkeperioden, mens installeringen av sanntidsinformasjon i Trondheim var et tidsbegrenset forsøk.

I alle de tre byene blir sanntidsinformasjonen oppfattet som nyttig blant passasjerene (tabell 8.1). 86 prosent av trafikantene i Trondheim mener at sanntidsinformasjon på holdeplassene er nyttig. I Tromsø er andelen 82 prosent, mens andelen i Kristiansand er 89 prosent.

Generelt er passasjerene positive til systemene for sanntidsinformasjon som er etablert i de tre byene. Det er en høy andel som er helt eller ganske enig i at teksten er lett å lese, og informasjonen lett å forstå. Det er også et stort flertall som mener at sanntidsinformasjon gjør det enklere å reise, og som mener at alle holdeplasser bør ha sanntidsinformasjon. Over halvparten mener at ventetiden virker kortere.

Cirka 40 prosent mener at sanntidsinformasjon vil føre til at de reiser mer. Sellv om det er umulig å si noe om hvor mange som i realiteten vil reise mer, er det likevel er uttrykk for at det er mange som vektlegger sanntidsinformasjon i sin vurdering av reisemåte (Ruud 2004).

I forbindelse med forsøksprosjektet i Trondheim ble det gjennomført undersøkelser blant arbeidstakerne langs den aktuelle busslinjen samt brukere av en sanntidsinformasjon via SMS-varsling, for å kartlegge deres nytte av og betalingsvilje for sanntidsinformasjon (Kjørstad og Lodden 2003).

Arbeidstakerne hadde en direkte betalingsvilje på i gjennomsnitt 70 øre per tur. Det betyr at arbeidstakerne langs forsøkslinjen i gjennomsnitt var villig til å betale 70 øre mer per reise for å få sanntidsinformasjon på holdeplassene. Passasjerer som benytter sanntidsinformasjon via SMS verdsatte denne typen informasjon på holdeplasser omtrent dobbelt så høyt som andre – 1,50 kroner per reise. Dette har sannsynligvis sammenheng med at de som først tar i bruk ny teknologi, er mer åpne for, og dermed drar mer nytte av, nye informasjonsformer.