Sanntidsinformasjon reduserer trafikantenes opplevde ventetid

I en studie i Colombus ble det funnet at passasjerer anser ventetiden ved holdeplassen å være i gjennomsnitt 0,84 minutter lengre enn den er (Mishalani m fl 2006). Mishalani m fl (2006) fremholder at sanntidsinformasjon vil kunne redusere ”gapet” mellom antatt og faktisk ventetid, og dermed øke tilfredsheten og på sikt føre til økt bruk av kollektivtransport.

At sanntidsinformasjon reduserer den opplevde ventetiden, er underbygget i en panelstudie av passasjerenes respons på etableringen av sanntidsinformasjon langs en trikkelinje i Haag (Nederland)(Dziekan og Vermeulen 2006). Resultatene viste en signifikant reduksjon i opplevd ventetid, på i gjennomsnitt 1,3 minutter. Etablering av sanntidsinformasjon bidro altså til at passasjerenes subjektive opplevelse av ventetiden ble redusert.