8.3 Markedsføring, profilering og design

Målrettet markedsføring med vekt på individuelle fordeler av å reise kollektivt

Ofte forveksles kjennskapet til et selskaps varemerke med kjennskap til selskapets logo. Men det er langt fra tilstrekkelig. Det er viktig at kundene kjenner til selskapet, men kunden må også forstå hva som leveres. For det første må de ha en grunnleggende forståelse av hvordan man tar kontakt med selskapet, og hvordan man kjøper billetter. Det andre og dypere uttrykket for forståelse handler om å ha kunnskap om hvilke fordeler det er å reise kollektivt for hver enkelt. Eriksson (2005) hevder at kollektivtransportbransjen i altfor liten grad vektlegger den individuelle gevinsten ved å reise kollektivt, som at man slipper kø, og slipper å finne parkeringsplass i sentrum. Kampanjer for å få flere til å reise kollektivt har som regel handlet om de samfunnsmessige fordelene, for eksempel at det er miljøvennlig.

En annen svakhet ved kollektivtransportbransjens markedsføring er at kollektivtilbudet markedsføres som relevant i alle situasjoner, noe som ikke stemmer med virkeligheten. Kollektivtransporten er et bra produkt for noen mennesker i visse situasjoner, men den kan ikke – og skal ikke – fylle alle transportbehov. Kollektivtransporten er for eksempel lite egnet når man storhandler eller skal gjøre flere ærender underveis på reisen. I små byer er kollektivtilbudet på kveldstid så dårlig at det er lite relevant hvis man skal hjem fra en kveldsaktivitet. På bakgrunn av dette hevder Eriksson (2005) at selskapene må målrette sin markedsføringsstrategi mot reiser hvor kollektivtransporten er et relevant og godt alternativ. Hvilke reiser dette er, varierer fra by til by. God lokal markedskunnskap er derfor nødvendig for å treffe blink med markedsføringen av tilbudet (Eriksson 2005).