8.4 Fysiske barrierer

Fysiske barrierer dreier seg om fysiske hindringer, nivåforskjeller og lignende, for eksempel på holdeplassene og transportmidlene. Også helsemessige problemer, særlig blant bevegelseshemmede og eldre, kan betegnes som en fysisk barriere som hindrer mange i å bruke kollektivsystemet. Svenske data tyder på at det samlet kan være omkring 10 prosent av befolkningen som har problemer knyttet til transport (Norges Handikapforbund 2001). Gruppen med alvorlige funksjonshemminger i forhold til transport er imidlertid langt mindre. Dette betyr at en stor del av dem som har problemer, kan få redusert problemene så mye at de faktisk kan benytte tilbudet dersom tilgjengeligheten blir god i alle ledd av systemet.

Trappetrinn, bratte ramper, tunge dører, ujevnheter i vegen og dårlig underlag på veger og holdeplasser er fysiske barrierer for en rekke trafikanter. Det samme gjelder belysning ved holdeplass og på veger/gangveger til og fra holdeplassene, som øker faren for fall og skader. Det er også et problem at holdeplasser og gangveger til og fra holdeplasser ofte er snø- og islagte om vinteren, og at de ikke alltid blir brøytet/strødd med en gang.

På- og avstigningsproblemer oppleves særlig blant bevegelseshemmede og personer som har med seg barnevogn. Denne barrieren kan medføre redusert bruk av kollektivtransport. Eldre og bevegelseshemmede har ofte behov for hjelp til å komme på og gå av bussen, og mange er avhengig av å få sitteplass på reisen.

Tiltak for å redusere fysiske barrierer kan for eksempel være:

  • Tilrettelegging for å unngå høydeforskjell ved på- og avstigning (lavgulvbusser, utfellbare ramper, opphøyet kantstein)
  • Tilrettelegge for trinnfri atkomst til holdeplasser
  • Måking og strøing av gangveier til/fra og på holdeplassen
  • Utarbeide informasjon om hvilke linjer som kan brukes uten problemer for trafikanter med redusert funksjonsevne.

Oslo Sporveier har for eksempel utarbeidet et linjenettskart for trikken der tilrettelagte stoppesteder med trappefri av- og påstigning er tydelig merket. (www.sporveien.no)