8 Mer tilgjengelig kollektivtransport

Å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for alle trafikantgrupper handler på mange måter om universell utforming av kollektivtransportsystemet. Å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig betyr å redusere barrierene som gjør at mange lar være å bruke kollektivtilbudet. Barrierene kan for eksempel være mangel på kunnskap om tilbudet, utrygghet eller fysiske hindringer som gjør det vanskelig å reise kollektivt. Tilgjengelighet til kollektivtransporten er også knyttet hvor enkelt det er å forstå og bruke kollektivsystemet, både for eksisterende og nye kunder.